اگر انسان ها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است محبتشان به يكديگر نا محدود مي شود